Obchodní podmínky

 • Společnost MONTplast CZ s.r.o., 535 01, Veselí u Přelouče 11, IČ 27468887, DIČ 27468887, dále jako "Prodávající"
 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícím na straně jedné a objednavatelem (zákazníkem) na straně druhé.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.
 • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 • Každá potvrzená objednávka je považována za závaznou.
 • V případě objednání montáže výrobku objednavatel musí mít před montáží platné všechny doklady k provedení stavby. Objednavatel se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

Platební podmínky a ceny

 • Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.
 • Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem
 • Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

Výběr a objednávání zboží

 • Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (poštou, e-mail nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je po potvrzení dodavatelem závazná. Objednavatelem je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat smlouvu o díle prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.
 • Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku Cena celkem.
 • Dále uživatel vyplní identifikační údaje, kterými jsou:
  • Jméno a příjmení
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Mobilní telefon (Pevná linka)
  • Kontaktní e-mailová adresa
 • Pro úspěšné zadání musí objednavatel souhlasit s těmito dodacími podmínkami. Souhlas je vysloven zaškrtnutím políčka Souhlasím s dodacími a obchodními podmínkami.

Ochrana osobních dat

 • Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu zadavatele.
 • Zákazník se Souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas má právo zákazník v budoucnu kdykoliv písemně odvolat.

Změna obsahu objednávky

 • Váš výběr zboží a jeho množství máte možnost neomezeně měnit před kliknutím na tlačítko odeslat

Doprava zboží

 • Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby: - vlastní doprava nebo smluvní přepravci (Top Trans, PPL, DHL, Česká pošta, atd.). Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen.
 • Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb je možný ihned v závislosti vytíženosti dopravy a montážní firmy. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od potvrzení objednání.

Odstoupení od smlouvy

 • V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

Vady, zboží, záruka

 • Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 22.6.2011.

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Společnost Montplast se specializuje na výrobu a montáž zastřešení bazénů. Zastřešení bazénů se vyrábí ze systémových hliníkových profilů, opatřených povrchovou úpravou.